2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.

Iskolai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek

Egyéni munkarend

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni.

A köznevelési intézményekben tanulók esetében a szülő/gyám kérésére az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet.

Egyéni munkarend igénylésével kapcsolatos további információk:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

 

Jogviszonyszüneteltetés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyértelműen szabályozza a külföldön tankötelezettséget teljesítő tanulók itthoni jogviszonyát.

A külföldön tartózkodó és ott tankötelezettséget teljesítő magyar állampolgár tanulói jogviszonya szünetel. A szülő nyilatkozik a tartós távollétről, és egyben az iskola igazgatójának benyújtott kérvényben kérelmezi gyermeke jogviszonyának szüneteltetését. Az iskola határozatban időre, a kérelemnek megfelelően, egy vagy több tanévre adja meg az engedélyt.

Amennyiben a tanuló visszatér külföldről, az igazgató által meghatározott feltételekkel (különbözeti vizsga letétele) folytathatja tanulmányait. A tanulói jogviszony szünetelését záradék formájában bevezetik a beírási naplóba és a törzslapra. A záradék formáját a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban R.) 4. sz. melléklete tartalmazza. A záradékban a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamát is fel kell tüntetni. Amennyiben a család a tervezettnél hosszabb ideig tartózkodik külföldön, erről az iskolát értesítenie kell.

Jogviszonyszüneteltetéssel, külföldre távozás bejelentésével kapcsolatos további információk:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

 

Kapcsolat

Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.
Telefonszám: +36-23/451-982
E-mail: titkarsag@prohaszka-budakeszi.hu
Intézményvezető: Jámbor Erzsébet igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
OM azonosító: 032460
Bankszámlaszám: 10701180-48290807-51200002
Adószám: 19178491-2-13

Login